مقاله سنگ فیروزه نیشابور

سنگ فیروزه نیشابور – neyshabour Turquoise

زیباترین و ارزشمندترین فیروزه جهان را در ایران و معادن روستای معدن در شهر فیروزه‌ نیشابور در  خراسان بزرگ میتوان یافت.قدمت این معدن قریب به هفت هزار سال است.

ادامه مطلب